เกี่ยวกับ การป้องกันภัย ทางธรรมชาติ

เกี่ยวกับ การป้องกันภัย ทางธรรมชาติ

รายชื่อ ของสถานที่ หลบภัย

เมื่อเกิด ภัยพิบัติ ห้ามหลบอยู่ ภายในที่พัก กรุณาอพยพ ไปยัง สถานที่หลบภัย ที่อยู่ใกล้ที่สุด

1 โคะมุระซะกิคอมมิวนิตี้เซ็นเตอร 32-2 โทะโนะอุจิ โคะมุระซะกิ โคะมุระซะกิ
2 ศาลาประชาชนฮิระซาวะจิคุ 14-1 อุจิยะชิกิ ฮิระซะวะ โคะมุระซะกิ, ฮิระซะวะ, ชินมะจิ, ยะมะโนะอิริ
3 โรงเรียนประถมฮิระซะวะ 62 ไดยะชิกิ ฮิระซะวะ ฮิระซาวะ, ชินมะจิ, ยะมะโนะอิริ
4 โรงเลี้ยงเด็กฮิระซะวะ 27 อุวะโนะได ฮิระซะวะ ฮิระซะวะ, ชินมะจิ
5 ศาลาประชาชนยะมะโนะอิร 98-16 ซัมบงซึคิ ฮิระซาวะ ยะมะโนะอิริ
6 ศาลาประชาชนฮิงะชิเนะ 63 ฮิระซะวะ ฟุคิฮาริ ฮิงะชิเนะ
7 ศาลาประชาชนคิตะซะไก 111 ชินอิชิบาชิ เอ็นดะ คิตะซะไก
8 ศูนย์ฝึกงานเอ็นดะอิร 124-1 เซกะมิ เอ็นดะ เอ็นดะอิริ
9 อาคารสาธารณะเอ็นดะจู 86-2 ฮะกุซังมะเอะ เอ็นดะ เอ็นดะจู
10 ศาลาประชาชนเขตเอ็นดะ 4 โฮะริโนะอุจิ เอ็นดะ คิตะซะไก, เอ็นดะเฮียว, เอ็นดะจู
11 โรงเรียนประถมเอ็นดะ 28 โฮะริโนะอุจิ เอ็นดะ เอ็นดะอิริ, เอ็นดะจู, เอ็นดะเฮียว, ชิโอะซะวะ
12 ศูนย์ชุมชนเอ็นดะเฮียว 12-5 ฮะจิมังยะมะ เอ็นดะ เอ็นดะเฮียว
13 โรงเรียนมัธยมต้นเอ็นดะ 23 อิบะระซะวะชิโมะ ฮิระซะวะ ฮิงะชิเนะ, ชิโอะซะวะ
14 จุดรวมพลชิโอะซะวะ 49-1 โทะโนะอุจิวะกิ ชิโอะซะวะ ชิโอะซะวะ
15 ศูนย์สวัสดิการเขตเมืองซะโอ 33 อะตะโงะมะเอะ เอ็นดะ นะงะโนะ, นะงะโนะนิชิ
16 หอประชุมวัฒนธรรมบ้านเกิดเมืองซะโอ 5 นิชิอุระ เอ็นดะ นะงะโนะ, นะงะโนะนิชิ, ยะซึกิ
17 โรงเรียนอนุบาลนะงะโนะ 29-23 อุวะโนะ ชิโอะซะวะ นะงะโนะ, ชิโอะซะวะ
18 โรงเรียนประถมนะงะโนะ 16 คิตะอุระ เอ็นดะ นะงะโนะ, นะงะโนะนิชิ, ยะซึกิ
19 โรงเลี้ยงเด็กนะงะโนะ 3 ฮิงะชิกะมิ เอ็นดะ นะงะโนะ, นะงะโนะนิชิ
20 ศาลาประชาชนนะงะโนะนิชิ 1-1 จูมงจิคิตะ เอ็นดะ นะงะโนะนิชิ
21 ศาลาประชาชนยะซึก 522 โฮะโคะซึกิ ยะซึกิ ยะซึกิ
22 เมืองซะโอ B&G ไคโยเซ็นเตอร 1-61 คะวะระมะเอะ มะงะตะเกะ มะงะตะเกะมินามิ, มะงะตะเกะคิตะ
23 ศาลาประชาชนมะงะตะเกะ 77-3 ชิมิซุ มะงะตะเกะ มะงะตะเกะคิตะ
24 จุดรวมพลมะงะตะเกะมินาม 3-7 เมียวจินมะเอะ มะงะตะเกะ มะงะตะเกะมินามิ
25 ศูนย์กีฬาคนทำงานซะโอ 30 ชิโมะฮะระดะฮิงะชิ มิยะ กูจิ, ซะวะอุจิ
26 กูจิไลฟ์เซ็นเตอร์ 2-3 คะวะฮะระดะกะมิ มิยะ กูจิ
27 บ้านพักคนชรา ชิระโทะริโซ โคะงะเนะงะวะออนเซ็น 129 นะกะโนะ มิยะ กูจิ, ซะวะอุจิ
28 โรงเรียนมัธยมต้นมิยะ 16 อุมะไค มิยะ กูจิ, ซะวะอุจิ
29 โรงเรียนอนุบาลมิยะ 66-1 บะบะ มิยะ ซะวะอุจิ, มิยะ
30 โรงเลี้ยงเด็กมิยะ 60 เมียวจินมะเอะ มิยะ ซะวะอุจิ, มิยะ
31 ศาลาประชาชนเขตมิยะ 21 มะจิ มิยะ ซะวะอุจิ, มิยะ
32 โรงเรียนประถมมิยะ 33 อิโดะอิ มิยะ ซะวะอุจิ, มิยะ, มุไคยะมะ
33 มุไคยะมะ ไลฟ์เซ็นเตอร์ 74-6 คุโยะมะเอะ มิยะ มุไคยะมะ
34 ศาลาประชาชนโคะซึมะซะกะ 51-184 โคะซึมะซะกะ โทงัตตะออนเซ็น โคะซึมะซากะ
35 จุดรวมพลคิตะยะมะ 68-1 ฮิงะชิชูดัน โทงัตตะออนเซ็น คิตะยะมะ
36 โรงเรียนมัธยมต้นโทงัตตะ 16 โคะซึมะซะกะยะมะ โทงัตตะออนเซ็น คิตะยะมะ
37 โรงเรียนประถมโทงัตตะ 25 โคะซึมะซะกะยะมะ โทงัตตะออนเซ็น โทงัตตะ, โคะซึมะซะกะ
38 ศาลาประชาชนเขตโทงัตตะ 18-2 โทงัตตะคิตะยะมะ โทงัตตะออนเซ็น โทงัตตะ, คิตะยะมะ
39 โรงเรียนอนุบาลโทงัตตะ 21-1 โทงัตตะคิตะยะมะ โทงัตตะออนเซ็น โทงัตตะ, คิตะยะมะ
40 จุดรวมพลนะโนะกะฮะระ 144 นะโนะกะฮะระ โทงัตตะออนเซ็น นะโนะกะฮะระ
41 สถานที่หลบภัยซึ่งกำหนดโดยเขตมิยะ 41 เมียวจินมะเอะ มิยะ ซะวะอุจิ, มิยะ
42 โรงเลี้ยงเด็กเอ็นดะ 50 โฮะริโนะอุจิ เอ็นดะ เอ็นดะเฮียว, เอ็นดะจู

เลือก ภาษา

แนะนำ ซะโอ ซามะ
'ฤดูใบไม้ผลิ' อันน่าหลงไหลของเมืองซะโอ
เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว ชิโระอิชิ

เลือก ภาษา

แนะนำ ซะโอ ซามะ
'ฤดูใบไม้ผลิ' อันน่าหลงไหลของเมืองซะโอ

แผนที่ นำเที่ยว

Access

เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว ชิโระอิชิ

pagetop